Απόφαση ΔΕΔ 589/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020


Απόφαση ΔΕΔ 589/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΚΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - στην έννοια του μερίσματος εμπίπτει κάθε διανομή κερδών, μεταξύ άλλων, και οι τόκοι προνομιούχων μετοχών: άρθρο 36 ν.4172/2103 _1112. _444328