Απόφαση ΔΕΔ 1604/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020


Απόφαση ΔΕΔ 1604/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Χρήσεις 2013 & 2014 - εισόδημα από εμπορική επιχείρηση/επιχειρηματική δραστηριότητα και από μισθωτή εργασία, κατόπιν ελέγχου τραπεζικών λογαριασμών: άρθρο 30, παρ. 2 & άρθρο 32 Ν. 2238/1994, Αρ. Πρωτ. Δ15Α 1066189/2013, ΠΟΛ.3/1992, άρθρο 21, παρ. 1 & 4 & άρθρο 12, παρ. 2 Ν. 4172/2013, Αρ. Πρωτ. Δ12Α 1140877/2014, άρθρο 39 Ν. 4174/2013, ΠΟΛ 1175/2017 Αρ. Πρωτ. Δ12Α 1039466/2014 _1111 _6631767