Απόφαση ΔΕΔ 1525/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020


ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ- ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΑ- ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: ΑΡΘΡΑ 48 ΠΑΡ.3 Ν.2238/94, ΠΟΛ1095/2011, ΠΟΛ1033/2013, ΑΡΘΡΟ 21 ΠΑΡ.4 Ν.4172/2013, ΠΟΛ1175/2017, 64 & 65 Ν.4174/2013_1111 _2586117_


ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Του άρθρου 10 της Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β΄/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Την ΠΟΛ 1064/12-04-2017 Εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). δ Του άρθρου έκτου, παράγραφος 4 της από 30/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75) όπως κυρώθηκε με τον νόμο 4684/2020 (Α΄ 86) καθώς και της υπ’αριθμ.Α1122/2020 Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚΒ2088/31-05- 2020) .

2. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β΄/01.09.2016) Απόφαση