Απόφαση ΔΕΔ 1222/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2021


ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ_ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ - ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 23 Ν. 4172/2013_ ΆΡΘΡΟ 20 ΤΟΥ Ν. 4174/2013_ΆΡΘΡΟ 22 ΤΟΥ Ν. 4172/2013_ΆΡΘΡΟ 23 ΤΟΥ Ν. 4172/2013_ΠΟΛ.1113/2015_ΠΟΛ.1037/2015_1112 _446710_


ΑΠΟΦΑΣΗ


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ


Έχοντας υπ' όψιν: