top of page

Plan of Business

Financial

and Accounting Advisors

Απόφαση ΔΕΔ 1178 Έλεγχος τραπεζικών λογαριασμών - μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α1 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο 213 1604 559

ΦΑΞ 213 1604 567

Καλλιθέα, 18/06/2020 Αριθμός απόφασης: 1178


Έχοντας υπόψη:


ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

1. Τις διατάξεις :

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170).

β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β΄/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»

γ. Της ΠΟΛ 1064/12.04.2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

2. Την ΠΟΛ 1069/04-03-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ Β΄ 2759/1.9.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Τη από 30/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 75/30-03-2020), όπως κυρώθηκε με τον ν.4684/2020.

5. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 15/01/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή

προσφυγή του ............................. .......................... του ..........................., ΑΦΜ , κατοίκου

....................................................... επί της οδού ............................, κατά των υπ’ αριθ. ............./2019 και

.........../2019 Οριστικών Πράξεων Διορθωτικού Προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικονομικού και φορολογικού έτους 2014, αντίστοιχα, (εισοδήματα 01/01-31/12/2013 και 01/01-31/12/2014), του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

6. Τις υπ’ αριθ. .........../2019 και ........../2019 Οριστικές Πράξεις Διορθωτικού Προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, οικονομικού και φορολογικού έτους 2014, αντίστοιχα, (εισοδήματα 01/01-31/12/2013 και 01/01-31/12/2014), του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, των οποίων ζητείται η ακύρωση καθώς και την οικεία έκθεση ελέγχου φορολογίας εισοδήματος της Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ.

7. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ.

8. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Α1 τμήματος της Υπηρεσίας μας, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 15/01/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς

προσφυγής του ...................................... ............................ του .........................., ΑΦΜ: , η

οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

1) Με την υπ’ αριθμ. ........../2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος, οικονομικού έτους 2014 (διαχειριστική περίοδος 01/01-31/12/2013), του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, καταλογίστηκε σε βάρος του προσφεύγοντος φόρος ποσού 37.513,72€, πλέον πρόσθετος φόρος και τόκοι ποσού 38,188,91€, πλέον εισφορά αλληλεγγύης ποσού 4.798,97€, ήτοι συνολικό ποσό 80.501,60€.

2) Με την υπ’ αριθμ. ............./2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος, φορολογικού έτους 2014 (εισοδήματα 01/01-31/12/2014), του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, καταλογίστηκε σε βάρος του προσφεύγοντος φόρος ποσού 28.276,27€, πλέον πρόσθετος φόρος ποσού 14.138,16€, πλέον εισφορά αλληλεγγύης ποσού 2.458,75€, ήτοι συνολικό ποσό 44.873,18€.

Οι ως άνω διαφορές φόρου εισοδήματος προέκυψαν από το πόρισμα της από 11/12/2019 έκθεσης ελέγχου φορολογίας εισοδήματος της Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, που διενεργήθηκε δυνάμει της με αριθ.

......../...../ /2019 εντολής ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ.

Σύμφωνα με το ως άνω πόρισμα, ο έλεγχος αφού έλαβε υπόψη: α) τα δεδομένα των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και των εκδοθέντων στοιχείων που τήρησε ο προσφεύγων τα ελεγχόμενα έτη στην ατομική του επιχείρηση, με αντικείμενο δραστηριότητας «Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών», β) τα αριθμητικά δεδομένα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. και φορολογ. έτους 2014, γ) τις τραπεζικές κινήσεις όπως αντλήθηκαν από την εφαρμογή «Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας» και δ) τα απαντητικά υπομνήματα του προσφεύγοντος, έκρινε ότι καταθέσεις συνολικού ποσού 172.680,44€ και 89.166,88€ αποτελούν μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη για τις χρήσεις 2013 και 2014, αντίστοιχα, η οποία φορολογητέα ύλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48§3 του ν.2238/1994 και του άρθρου 21§4 του ν.4172/2013 λογίζεται ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις.

Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση των προσβαλλόμενων πράξεων, ή την επανάληψη της διαδικασίας λόγω σοβαρών παραλείψεων, προβάλλοντας τους κάτωθι ισχυρισμούς:

1. Η έκθεση ελέγχου πάσχει ακυρότητας λόγω ανεπαρκούς και ασαφούς αιτιολογίας παραβιάζοντας παράλληλα την αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του φορολογούμενου, ως έκφανση της θεμελιώδους αρχής χρηστής φορολογικής Διοίκησης. Συγκεκριμένα, στο υπόμνημά του πλήρως και τεκμηριωμένα εξηγούσε και αιτιολογούσε τόσο την πηγή όσο και την αιτία των ελεγχόμενων καταθέσεων, οι οποίες άπασες συνδέονται με την εταιρεία « »,

στην οποία κατά το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα είχε την ιδιότητα του μετόχου και του Προέδρου του Δ.Σ., πλην όμως ο έλεγχος δεν προέβη ως όφειλε σε διασταύρωση των ισχυρισμών του και αιτιολογημένη αντίκρουση, αλλά τις θεώρησε ως προερχόμενες από άγνωστη πηγή.

2. Πλημμελής εκτίμηση των πραγματικών γεγονότων και εσφαλμένη ερμηνεία το άρθρου 48§3 του ν.2238/1994. Τα κρινόμενα ποσά δεν προέρχονται από άγνωστη πηγή, αλλά συνδέονται με την εταιρεία «.................................». Ο φορολογικός έλεγχος δεν εφάρμοσε τις διατάξεις της ΠΟΛ.1175/2017που ορίζουν ότι «Στην περίπτωση που ο ελεγχόμενος συμμετέχει σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο (ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ), κοινωνία ή κοινοπραξία, και το ποσό που πιστώνεται σε λογαριασμό στον οποίο συμμετέχει το φυσικό πρόσωπο είναι ποσό που αποδεικνύεται ότι αφορά συναλλαγές ή εισόδημα ή περιουσία του νομικού προσώπου ή κοινωνίας ή κοινοπραξίας, δεν συνιστά προσαύξηση περιουσίας, καθώς είναι γνωστής προέλευσης.»

3. Η συμμετοχή του στο Δ.Σ. της ως άνω εταιρείας ήταν τυπική και κατείχε μόλις το 3,90% του συνόλου των μετοχών. Την ουσιαστική και πραγματική διαχείριση ασκούσε ο ..........................

.........................., ο οποίος κατείχε ποσοστό 47,97%, ενώ η οικογένεια του κατείχε ποσοστό 90,61% του συνόλου των μετοχών. Το έτος 2013 η εταιρεία αντιμετώπιζε σοβαρά ταμειακά προβλήματα, ως εκ τούτου κατέβαλε εκπρόθεσμα τις φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές. Με αποτέλεσμα ο ίδιος να μην μπορεί να λάβει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα με συνέπεια να μην μπορεί να πληρωθεί από τον ΕΟΠΠΥ, γεγονός που οδήγησε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση το φαρμακείο του.

4. Προκειμένου να μην αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα προέβαινε σε πρόσκαιρη ταμειακή διευκόλυνση χρονικού διαστήματος από λίγες μέρες έως 1-2 μήνες. Στη συνέχεια η εταιρεία του επέστρεφε το ποσό άλλοτε με μεταχρονολογημένες επιταγές πελατείας της, άλλοτε του μετέφερε χρήματα στους τραπεζικούς του λογαριασμούς είτε υπάλληλοι της του κατέθεταν χρήματα. Άλλωστε η πλειονότητα των καταθέσεων αναφέρει ως αιτιολογία κατάθεσης «ΕΝΑΝΤΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ»

5. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει προσκομίσει συνολικές καταθέσεις ποσού 129.400€ το έτος 2013 και ποσού 46.224,16€ το έτος 2014 προέρχονται από τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας

«....................................».

6. Ο έλεγχος αναιτιολόγητα δεν δέχτηκε τους ως άνω ισχυρισμούς αφού λανθασμένα έκρινε ότι η ταμειακή διευκόλυνση δεν προκύπτει από σχετικές συμβάσεις δανείου, τα ποσά της διευκόλυνσης δεν δηλώθηκαν στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (θα αποτελούσαν τεκμήριο), δεν πληρώθηκε χαρτόσημο, δεν προκύπτουν ημερολογιακά ισόποσες αναλήψεις και τέλος επειδή δεν δήλωνε τα ανάλογα κέρδη με αποτέλεσμα να μην έχει σχετική ρευστότητα για να δανείσει χρήματα. Όμως οι εν λόγω ισχυρισμοί του ελέγχου δεν ευσταθούν διότι τα χρήματα του επιστρέφονταν έναντι, τα ποσά ανακυκλώνονταν, και το μέγιστο ποσό διευκόλυνσης ανέρχονταν περίπου στα 10.000€. Προσκομίζει έγγραφο του Πολυμελούς Πρωτοδικείου ............................. από το οποίο προκύπτει ότι η εταιρεία του όφειλε την 30/5/2014 ποσό 11.899,92€ (λ/σμος ...........................

................................ ............................).

7. Ονομαστικές καταθέσεις ποσού 14.500€ τη χρήση 2013 και ποσού 5.000€ τη χρήση 2014 προέρχονται από υπαλλήλους της εταιρείας «..............................», οπότε δεν συνιστούν προσαύξηση περιουσίας καθώς είναι γνωστής προέλευσης. Προς επίρρωση του ισχυρισμού του προσκομίζει κατάσταση προσωπικού της εταιρείας.

8. Ομοίως, ονομαστικές καταθέσεις συνολικού ποσού 9.432,78€ τη χρήση 2013 και συνολικού ποσού 1.945€ τη χρήση 2014 προέρχονται από πελάτες της εταιρείας « », οπότε δεν

συνιστούν προσαύξηση περιουσίας καθώς είναι γνωστής προέλευσης. Ο έλεγχος θα έπρεπε να προβεί σε διασταύρωση με τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών της εταιρείας

«..........................................».

9. Η πίστωση με rec id 6309 ποσού 600€ την 20/9/2013, αφορά την αδερφή του και τον ....................

....................... Προσκομίζει το από 30/7/2013 ιδιωτικό συμφωνητικό αναγνώρισης οφειλής. Το ποσό αυτό κατατέθηκε στον δικό του λογαριασμό διότι η αδερφή του αντιμετώπιζε σημαντικά προβλήματα υγείας και της το απέδωσε σε μετρητά.

10. Καταθέσεις με rec id 6291 και 6339 τη χρήση 2013 συνολικού ποσού 2.600,89€ και με rec id 6563, 6519, 6566, 6640, 6731, 6786, 6810 kai 6808 τη χρήση 2014 συνολικού ποσού 11.365,38€ προέρχονται από επιταγές πελατείας της εταιρείας «............................», οπότε δεν συνιστούν προσαύξηση περιουσίας καθώς είναι γνωστής προέλευσης. Ο προσφεύγων προσκόμισε αποδείξεις είσπραξής της εταιρείας. Ο έλεγχος αντί να ελέγξει τα ως άνω στοιχεία και να προβεί σε διασταύρωση με τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών της εταιρείας « »,

απέρριψε τους ισχυρισμού αναιτιολόγητα.

11. Για την πίστωση με rec id 6030 την 11/2/2013 ποσού 500€ και με rec id 6078 την 7/3/2013 ποσού 700€ που προέρχονται από μεταφορά χρημάτων από το λογαριασμό ..............................

επιφυλάσσεται να προσκομίσει στοιχεία.

12. Αντισυνταγματική η επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύη. Παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας.

13. Εσφαλμένως ο υπολογισμός της διαφοράς μεταξύ δήλωσης και ελέγχου της με αριθ. /2019

οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, δεδομένου ότι αναγράφεται σύνολο φόρων για καταβολή βάσει δήλωσης 1.142,73€, βάσει ελέγχου 80.526,31€ και ενώ προκύπτει ως διαφορά το ποσό των 79.383,58€, αναγράφεται όλως εσφαλμένως το ποσό των 80.501,60€.


Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 48§3 του Ν. 2238/1994, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρ. 15 § 3 του Ν. 3888/2010:

«Ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων λογίζεται και κάθε εισόδημα που δεν μπορεί να υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες Α' έως Ζ' της παρ. 2 του άρθρου 4. Σε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία, ο φορολογούμενος μπορεί να κληθεί να

αποδείξει είτε την πραγματική πηγή ή αιτία προέλευσής της είτε ότι φορολογείται από άλλες διατάξεις είτε ότι απαλλάσσεται από το φόρο με ειδική διάταξη, προκειμένου αυτό να μην φορολογηθεί ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων της χρήσης κατά την οποία επήλθε η προσαύξηση.»

Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4172/2013, ορίζεται ότι:

«1. Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Στα έσοδα από τις επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται

και τα έσοδα από την πώληση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της εκκαθάρισης της, όπως αυτά προκύπτουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους. ….

2. Το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται για κάθε φορολογικό έτος με βάση το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με «τα λογιστικά πρότυπα που

προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία».

Σε περίπτωση που η επιχείρηση εφαρμόζει Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, το κέρδος προσδιορίζεται αποκλειστικά, σύμφωνα με τον πίνακα φορολογικών αποτελεσμάτων χρήσης.

3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «επιχειρηματική συναλλαγή» θεωρείται κάθε μεμονωμένη πράξη με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή ή και η συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά με σκοπό την επίτευξη κέρδους. Κάθε τρεις ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός ενός εξαμήνου θεωρούνται συστηματική διενέργεια πράξεων. …

4. Κάθε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από παράνομη ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή ή αιτία θεωρείται κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.»

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ 1095/29.4.2011 του Υπ. Οικονομικών με θέμα «Εισόδημα από προσαύξηση περιουσίας της παρ. 3 άρθρου 15 του ν. 3888/2010»:

«Σχετικά με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Ν.3888/2010, Φ.Ε.Κ. 175/Α΄ 30-9-2010, προστέθηκε εδάφιο στην παράγραφο 3 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε. Ν.2238/1994, ως εξής: «Σε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία, ο φορολογούμενος

μπορεί να κληθεί να αποδείξει είτε την πραγματική πηγή ή αιτία προέλευσής της, είτε ότι φορολογείται από άλλες διατάξεις, είτε ότι απαλλάσσεται από το φόρο με ειδική διάταξη, προκειμένου αυτό να μην φορολογηθεί ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων της χρήσης κατά την οποία επήλθε η προσαύξηση.

2. Στη σχετική εισηγητική έκθεση του Ν.3888/2010 αναφέρεται ότι με τις νέες αυτές διατάξεις καθορίζεται

ποιος έχει το βάρος απόδειξης επί εισοδήματος του οποίου δεν προκύπτει σαφώς η πηγή ή αιτία προέλευσης και το οποίο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρα 4 και 48 του Ν.2238/1994) λογίζεται ως εισόδημα προερχόμενο από ελευθέρια επαγγέλματα. Αν και από την ισχύουσα διάταξη θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι προέκυπτε χωρίς αμφιβολία το γεγονός ότι ο φορολογούμενος υποχρεούται να αποδείξει

την πραγματική πηγή ή αιτία του εισοδήματός του, δεδομένου ότι η ισχύουσα διάταξη χρησιμοποιεί το ρήμα

«λογίζεται», εντούτοις για την άρση κάθε αμφιβολίας με την προσθήκη του εδαφίου αυτού στην παράγραφο 3 ορίζεται αυτό πλέον και ρητά.

3. Οι διατάξεις αυτές αναφέρονται σε οποιαδήποτε προσαύξηση περιουσίας, που προέρχεται από άγνωστη

πηγή και αιτία προέλευσης, ή πρόκειται για προσαύξηση περιουσίας που δεν προκύπτει από διαρκή και

σταθερή πηγή και καθορίζεται ότι ο φορολογούμενος, εφόσον κληθεί, φέρει το βάρος της απόδειξης για την

πηγή ή την αιτία προέλευσης ή ότι η εν λόγω προσαύξηση φορολογείται με συγκεκριμένες διατάξεις, ή ότι

απαλλάσσεται με ειδική διάταξη. Σε περίπτωση που οι αποδείξεις δεν είναι ικανοποιητικές, η οποιαδήποτε

προσαύξηση της περιουσίας χαρακτηρίζεται και φορολογείται ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα.

4. ..., 5. ..., 6. ...,

7. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι φορολογούμενοι, οι υποθέσεις των οποίων ελέγχονται, μπορούν να δικαιολογήσουν την οποιαδήποτε προσαύξηση περιουσίας με επιπλέον εισοδήματα τα οποία δεν εμφανίζονται στη φορολογική τους δήλωση, επικαλούμενοι τα επιπλέον έσοδα που είχαν αποκτήσει από τις πιο πάνω δραστηριότητες και εφόσον αυτά αποδεικνύονται.

8. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε προσαύξηση περιουσίας διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, προκειμένου να φορολογηθεί ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων, απαιτείται να ελέγχονται και να συνεκτιμώνται τα πραγματικά στοιχεία, όπως αναφέρονται παραπάνω, και επίσης να ελέγχονται και να συνεκτιμώνται οι τυχόν δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, που αποτελούν ή όχι τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων όπως ορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του Κ.Φ.Ε.

9. […].»

Επειδή, με τις διατάξεις της ΠΟΛ. 1175/2017: «Διευκρινίσεις για θέματα ελέγχου προσαύξησης περιουσίας» ορίζεται ότι:

«Σε συνέχεια ερωτημάτων που αφορούν στη διενέργεια ελέγχων αναφορικά με προσαύξηση περιουσίας φορολογουμένων, ανεξαρτήτως του τρόπου ή της μεθόδου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης και κατόπιν πρόσφατης σχετικής νομολογίας του ΣτΕ, επισημαίνονται τα εξής:

1. Δεν υφίσταται προσαύξηση περιουσίας κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 ή της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν.4172/2013, στην περίπτωση κατά την οποία είναι εμφανής η πηγή προέλευσης ενός χρηματικού ποσού, το οποίο εμφανίζεται ως πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του ελεγχόμενου φυσικού προσώπου (π.χ. εισόδημα από κεφάλαιο, εισόδημα από κινητές αξίες, εισόδημα Δ πηγής του ν.2238/1994, πώληση περιουσιακών στοιχείων, δάνειο, κ.τλ.), ακόμα και αν το ποσό αυτό δεν συμπεριελήφθη στις σχετικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ενώ υπήρχε σχετική υποχρέωση. Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον οι εν λόγω πιστώσεις συνεπάγονται φορολογική υποχρέωση στον φόρο εισοδήματος, ο καταλογισμός δεν θα γίνεται κατ’ επίκληση των ανωτέρω διατάξεων, αλλά των, κατά περίπτωση, εφαρμοστέων διατάξεων του ν.2238/1994 ή του ν.4172/2013, αναλόγως του είδους του εισοδήματος.

2. Γενικά, επισημαίνεται ότι πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να λογισθεί και να φορολογηθεί ως εισόδημα της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 ή της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν.4172/2013 του δικαιούχου του λογαριασμού, εφόσον δεν καλύπτεται με τα δηλωθέντα εισοδήματά του, ούτε από άλλη συγκεκριμένη και αρκούντως τεκμηριωμένη, ενόψει των συνθηκών, πηγή ή αιτία, είτε την οποία αυτός επικαλείται, κατόπιν κλήσης του από τη Διοίκηση για παροχή σχετικών πληροφοριών ή προηγούμενη ακρόαση, είτε την οποία εντοπίζει η φορολογική αρχή στο πλαίσιο της λήψης των προβλεπόμενων στο νόμο, αναγκαίων, κατάλληλων και εύλογων μέτρων ελέγχου.

Σημειώνεται ότι ο φορολογούμενος οφείλει κατ’ αρχήν, να ανταποκριθεί στην κλήση της ελεγκτικής αρχής να της χορηγήσει τα αναγκαία και εύλογα, ενόψει των συνθηκών, στοιχεία διευκρίνισης και επαρκούς δικαιολόγησης της περιουσιακής του κατάστασης, η οποία προδήλως δεν ανταποκρίνεται σε εκείνη που προκύπτει από τα στοιχεία των φορολογικών του δηλώσεων. Η άρνηση ή η παράλειψη του φορολογούμενου να παράσχει τις παραπάνω πληροφορίες ή η αδυναμία του να τεκμηριώσει επαρκώς τους

ισχυρισμούς προς δικαιολόγηση των επίμαχων ποσών λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση από τη φορολογική αρχή των αποδείξεων σε βάρος του.

Σε περίπτωση που δεν προσκομίζονται στοιχεία για επένδυση ή κίνηση λογαριασμού ημεδαπής ή αλλοδαπής, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών (για παράδειγμα, διότι έχει παρέλθει ο χρόνος που η τράπεζα ή άλλο ίδρυμα έχει υποχρέωση διαφύλαξης των σχετικών αρχείων), γίνονται δεκτοί οι ισχυρισμοί του ελεγχόμενου, εκτός αν η φορολογική αρχή αιτιολογημένα απορρίψει αυτούς στη βάση άλλων στοιχείων που διαθέτει.

Σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστωθεί ότι η απόκτηση της επένδυσης έλαβε χώρα σε χρόνο εκτός των φορολογικών ετών που περιλαμβάνονται στην εντολή ελέγχου, ή το εισερχόμενο έμβασμα αλλοδαπής προέρχεται από καταθέσεις / πραγματικά εισοδήματα προγενέστερων ετών της ελεγχόμενης περιόδου, οι εν λόγω πιστώσεις θεωρούνται δικαιολογημένες για το ελεγχόμενο διάστημα και δεν θεμελιώνεται, εξ αυτού του λόγου, επέκταση του φορολογικού ελέγχου στα προγενέστερα αυτά έτη, εκτός εάν και στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο για την διακρίβωση της υπαγωγής σε φόρο ή νόμιμης απαλλαγής από αυτόν των κεφαλαίων από τα οποία προέρχονται οι εν λόγω πιστώσεις, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής.

Η διάταξη του εδαφίου β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 έχει την έννοια ότι εφαρμόζεται, κατ’ αρχήν (εφόσον, βέβαια, δεν έχει παρέλθει ο προβλεπόμενος στη νομοθεσία χρόνος παραγραφής) και σε υποθέσεις, στις οποίες η περιουσιακή προσαύξηση, άγνωστης πηγής ή αιτίας, προκύπτει σε χρόνο προγενέστερο της 30.9.2010 (ΣτΕ 1225/2017, 884/2016, 1897/2016).

4. […]

5. Ειδικότερα, σχετικά με τον έλεγχο υποθέσεων για προσαύξηση περιουσίας παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις προκειμένου να υπάρχει ομοιόμορφη αντιμετώπιση των υποθέσεων:

5.1. […]

5.4. Ο χαρακτηρισμός μιας πίστωσης σε λογαριασμό στον οποίο συμμετέχει ο ελεγχόμενος ως προερχόμενης ή σχετιζόμενης με ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα εξετάζεται ως πραγματικό γεγονός. Εφόσον αποδειχθεί ότι προέρχεται από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή προσδιορίζεται το είδος της παρασχεθείσας υπηρεσίας και ο λήπτης αυτής ή το πωληθέν αγαθό και ο αγοραστής αυτού, τότε φορολογείται, κατά περίπτωση, με τις οικείες διατάξεις του ν. 2238/1994 (άρθρα 28, 40, 48 κ.λπ.) ή την παρ.1 του άρθρου 21 του ν .4172/2013 και υπόκειται σε τυχόν λοιπές φορολογίες (π.χ. ΦΠΑ), εάν δεν έχει ήδη φορολογηθεί.

Στην περίπτωση που ο ελεγχόμενος συμμετέχει σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο (ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΕΠΕ,

ΙΚΕ), κοινωνία ή κοινοπραξία, και το ποσό που πιστώνεται σε λογαριασμό στον οποίο συμμετέχει το

φυσικό πρόσωπο είναι ποσό που αποδεικνύεται ότι αφορά συναλλαγές ή εισόδημα ή περιουσία του

νομικού προσώπου ή κοινωνίας ή κοινοπραξίας, δεν συνιστά προσαύξηση περιουσίας, καθώς είναι

γνωστής προέλευσης. Στην περίπτωση αυτή το ποσό δύναται να συνιστά δάνειο (αν τούτο προκύπτει από

τις σχετικές εγγραφές στα βιβλία ή από άλλα στοιχεία), ή ταμειακή διευκόλυνση, ανάλογα με τα πραγματικά

περιστατικά της κάθε περίπτωσης, κατά την κρίση του ελέγχου.

Επισημαίνεται ότι αν αυτό το ποσό επεστράφη στο νομικό πρόσωπο (ή κοινωνία ή κοινοπραξία) πριν από την διενέργεια του ελέγχου, τότε αποτελεί δάνειο ή ταμειακή διευκόλυνση (ανάλογα με τα πραγματικά

περιστατικά) για το φυσικό πρόσωπο και η τυχόν απόδοση (υπεραξία) αποτελεί εισόδημα του φυσικού προσώπου εφόσον στο νομικό πρόσωπο επεστράφη μόνο το κεφάλαιο.

Σε κάθε περίπτωση οι σχετικές πιστώσεις αξιολογούνται σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, λαμβανομένου υπόψη και του αναλογούντος ΦΠΑ, ανάλογα με την περίπτωση. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος επικαλείται μεν τη λήψη δανείου από ελληνική ή αλλοδαπή επιχείρηση, αλλά δεν υπάρχει σχετικό έγγραφο βέβαιης χρονολογίας ούτε και μπορεί να αποδειχθεί η λήψη του δανείου αυτού από άλλα στοιχεία (π.χ. κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών του δανειστή ή του δανειζόμενου από τις οποίες να προκύπτει δόση ή επιστροφή χρημάτων), τότε ο ισχυρισμός του φορολογούμενου περί δανείου δεν μπορεί να γίνει δεκτός.6. […]»

Επειδή στο άρθρο 64 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ορίζεται:

«Η Φορολογική Διοίκηση έχει την υποχρέωση να παρέχει σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία για τη νομική βάση, τα γεγονότα και τις περιστάσεις που θεμελιώνουν την έκδοση πράξεως και τον προσδιορισμό φόρου.».

Επειδή επίσης στο άρθρο 65 του Κ.Φ.Δ ορίζεται:

«Σε περίπτωση αμφισβήτησης πράξης προσδιορισμού φόρου στα πλαίσια ενδικοφανούς προσφυγής, ο φορολογούμενος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που προβαίνει στην εν λόγω αμφισβήτηση φέρει το βάρος της απόδειξης της πλημμέλειας της πράξης προσδιορισμού του φόρου.».

Επειδή, εν προκειμένω, διενεργήθηκε μερικός φορολογικός έλεγχος εισοδήματος, στον προσφεύγοντα, δυνάμει της με αριθ. 403/2019 εντολής ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ.

Επειδή, σύμφωνα με το πόρισμα του ως άνω ελέγχου, ο έλεγχος αφού έλαβε υπόψη: α) τα δεδομένα των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και των εκδοθέντων στοιχείων που τήρησε ο προσφεύγων τα ελεγχόμενα έτη στην ατομική του επιχείρηση, με αντικείμενο δραστηριότητας «Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών», β) τα αριθμητικά δεδομένα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. και φορολογ. έτους 2014, γ) τις τραπεζικές κινήσεις όπως αντλήθηκαν από την εφαρμογή «Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας» και δ) τα απαντητικά υπομνήματα του προσφεύγοντος, έκρινε ότι καταθέσεις συνολικού ποσού 172.680,44€ και 89.166,88€ αποτελούν μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη για τις χρήσεις 2013 και 2014, αντίστοιχα, η οποία φορολογητέα ύλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48§3 του ν.2238/1994 και του άρθρου 21§4 του ν.4172/2013 λογίζεται ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις.

Επειδή, με την υπό κρίση προσφυγή, ο προσφεύγων επικαλείται τις διατάξεις της ΠΟΛ. 1175/2017 και ισχυρίζεται ότι οι κρινόμενες καταθέσεις δεν συνιστούν προσαύξηση περιουσίας καθώς είναι γνωστής προέλευσης, ήτοι προέρχονται από την εταιρεία « », στην οποία εταιρεία τα κρινόμενα έτη

ήταν μέτοχος με ποσοστό συμμετοχής 3,90% και Πρόεδρος του Δ.Σ.

Συγκεκριμένα, ο προσφεύγων επικαλείται ότι τη χρήση 2013: καταθέσεις α) συνολικού ποσού 129.400€ προέρχονται από τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας «...............................», β) συνολικού ποσού 14.500€ έχουν γίνει από υπαλλήλους της εταιρείας, γ) συνολικού ποσού 9.432,78€ έχουν γίνει από πελάτες της εταιρείας και δ) συνολικού ποσού 2.600,89€ αφορούν επιταγές πελατείας της εν λόγω εταιρείας, ήτοι συνολικές καταθέσεις ποσού 155.933,67€ προέρχονται από την εταιρεία « ».

Ομοίως, ο προσφεύγων επικαλείται ότι τη χρήση 2014: καταθέσεις α) συνολικού ποσού 46.224,16€ προέρχονται από τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας «...........................», β) συνολικού ποσού 5.000€ έχουν γίνει από υπαλλήλους της εταιρείας, γ) συνολικού ποσού 1.945€ έχουν γίνει από πελάτες της εταιρείας και δ) συνολικού ποσού 11.365,38€ αφορούν επιταγές πελατείας της εν λόγω εταιρείας, ήτοι συνολικές καταθέσεις ποσού 64.534,54€ προέρχονται από την εταιρεία « ».

Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου και του μητρώου του taxis προκύπτει ότι ο προσφεύγων υπήρξε κατά τα έτη 2013 και 2014:

α) Πρόεδρος του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας «.............................................», ΑΦΜ και

β) Μέτοχος της ως άνω εταιρείας με ποσοστό συμμετοχής 3,90%.

Επειδή, σχετικά με τις καταθέσεις συνολικού ποσού 129.400€ τη χρήση 2013 και ποσού 46.224,16€ τη χρήση 2014, ο έλεγχος στη σελ. 49 της έκθεσης ελέγχου φορολογίας εισοδήματος αναφέρει: «όλες οι κινήσεις που απεικονίζονται στους ανωτέρω πίνακες, προέρχονται από το λογαριασμό με

................................................... της .................., από το λογαριασμό με ...................................................

της ..................................................., και από το λογαριασμό με ................................................... της ...........

.........................., οι οποίοι ανήκουν στην εταιρεία « » και από τους οποίου μεταφέρονταν

τα χρήματα στους λογαριασμούς του ελεγχόμενου.»

Επειδή, η με rec id 6167 κατάθεση ποσού 14.500,00€ την 9/5/2013 έχει ως αιτιολογία συναλλαγής

........................ ................... και η με rec id 6689 κατάθεση ποσού 5.000,00€ την 14/7/2014 έχει ως

αιτιολογία συναλλαγής ........................ ......................

Επειδή, με την υπό κρίση προσφυγή, ο προσφεύγων προσκομίζει Πίνακα Προσωπικού της εταιρείας

«...........................» που έχει κατατεθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας την 13/11/2013 από την οποία προκύπτει ότι ο ............................ ......................... και ο ήταν υπάλληλοι

της εταιρείας το ελεγχόμενο διάστημα.

Επειδή, με την υπό κρίση προσφυγή, ο προσφεύγων:

1) προσκομίζει τη με αριθ. ........../2013 απόδειξη είσπραξης της «...........................» από την οποία προκύπτει ότι η εταιρεία έλαβε από την .............................................................................τη με αριθ.

........................ επιταγή της .................. με ημερομηνία 31/8/2013 ποσού 461,42€ και τη με αριθ.

.............................. επιταγή της ..................... με ημερομηνία 31/8/2013 ποσού 600,00€ και επικαλείται ότι αφορούν τη με rec id 6291 κατάθεση ποσού 1.061,42€ την 2/9/2013, με αιτιολογία συναλλαγής κατάθεση ιδιωτικής επιταγής.

2) προσκομίζει τη με αριθ. .........../2013 απόδειξη είσπραξης της «...........................» από την οποία προκύπτει ότι η εταιρεία έλαβε από την .............................................................................τη με αριθ.

.......................... επιταγή της με ημερομηνία 8/10/2013 ποσού 1.539,47€ και επικαλείται ότι αφορά

τη με rec id 6339 κατάθεση ποσού 1.539,47€ την 8/10/2013, με αιτιολογία συναλλαγής κατάθεση ιδιωτικής επιταγής.

3) προσκομίζει τη με αριθ. ............/2014 απόδειξη είσπραξης της «...........................» από την οποία προκύπτει ότι η εταιρεία έλαβε από τον ........................ .......................... τη με αριθ. .........................

επιταγή της ............. με ημερομηνία 8/3/2014 ποσού 526,40€ και επικαλείται ότι αφορά τη με rec id 6563 κατάθεση ποσού 526,40€ την 17/3/2014, με αιτιολογία συναλλαγής κατάθεση ιδιωτικής επιταγής.

4) προσκομίζει τη με αριθ. .........../2014 απόδειξη είσπραξης της «...........................» από την οποία προκύπτει ότι η εταιρεία έλαβε από τον ................ .................. τη με αριθ. ........................... επιταγή της

.......................... με ημερομηνία 29/1/2014 ποσού 3.544,61€ και επικαλείται ότι αφορά τη με rec id 6519 κατάθεση ποσού 3.544,61€ την 31/1/2014, με αιτιολογία συναλλαγής κατάθεση ιδιωτικής επιταγής

............................

5) προσκομίζει τη με αριθ. .............../2014 απόδειξη είσπραξης της «...........................» από την οποία προκύπτει ότι η εταιρεία έλαβε από τον ............................... ...................... τη με αριθ. ..........................

επιταγή της με ημερομηνία 15/3/2014 ποσού 566,00€ και επικαλείται ότι αφορά τη με rec id

6566 κατάθεση ποσού 566,00€ την 17/3/2014, με αιτιολογία συναλλαγής κατάθεση ιδιωτικής επιταγής.

6) προσκομίζει τη με αριθ. ............/2014 απόδειξη είσπραξης της «...........................» από την οποία προκύπτει ότι η εταιρεία έλαβε από τον ...................... ........................... τη με αριθ. .............................

επιταγή της με ημερομηνία 29/5/2014 ποσού 2.573,56€ και επικαλείται ότι αφορά τη

με rec id 6640 κατάθεση ποσού 2.573,56€ την 30/5/2014, με αιτιολογία συναλλαγής κατάθεση ιδιωτικής επιταγής.

7) προσκομίζει a)τη με αριθ. ............/2014 απόδειξη είσπραξης της «...........................» από την οποία προκύπτει ότι η εταιρεία έλαβε από τον ......................... .......................... τη με αριθ. ..............................

επιταγή της ................ με ημερομηνία 31/10/2014 ποσού 420,66€, β) τη με αριθ. /2014 απόδειξη

είσπραξης της «...........................» από την οποία προκύπτει ότι η εταιρεία έλαβε από την εταιρεία

........................................................ τη με αριθ. ........................ επιταγή της ................. με ημερομηνία

31/10/2014 ποσού 670,05€, και γ) τη με αριθ. ............../2014 απόδειξη είσπραξης της « »

από την οποία προκύπτει ότι η εταιρεία έλαβε από την εταιρεία ........................................... τη με αριθ.

.......................... επιταγή της ................. με ημερομηνία 31/10/2014 ποσού 406,16€ και επικαλείται ότι αφορά τη με rec id 6810 κατάθεση ποσού 1.496,87€ την 3/11/2014, με αιτιολογία συναλλαγής κατάθεση ιδιωτικής επιταγής.

8) προσκομίζει τη με αριθ. ............./2014 απόδειξη είσπραξης της «...........................» από την οποία προκύπτει ότι η εταιρεία έλαβε από την εταιρεία .............................. τη με αριθ. ....................................

επιταγή της με ημερομηνία 27/8/2014 ποσού 557,94€ και επικαλείται ότι αφορά τη με rec id 6731

κατάθεση ποσού 557,94€ την 28/8/2014, με αιτιολογία συναλλαγής κατάθεση ιδιωτικής επιταγής.

9) προσκομίζει τη με αριθ. ............../2014 απόδειξη είσπραξης της «...........................» από την οποία προκύπτει ότι η εταιρεία έλαβε από την εταιρεία ............................................ τη με αριθ. ..........................

επιταγή της ............. με ημερομηνία 20/10/2014 ποσού 1.300,00€ και επικαλείται ότι αφορά τη με rec id 6786 κατάθεση ποσού 1.300,00€ την 23/10/2014, με αιτιολογία συναλλαγής κατάθεση ιδιωτικής επιταγής και τη με αριθ. ............................... επιταγή της με ημερομηνία 31/10/2014 ποσού 800,00€

και επικαλείται ότι αφορά τη με rec id 6808 κατάθεση ποσού 800,00€ την 03/11/2014, με αιτιολογία συναλλαγής κατάθεση ιδιωτικής επιταγής ..............................

Επειδή, από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις ΠΕΛΑΤΩΝ και ΜΥΦ που υπέβαλε η εταιρεία

«...........................» προκύπτει ότι οι κάτωθι είναι πελάτες της με συνολικές συναλλαγές μεγαλύτερες από τις κρινόμενες καταθέσεις:

• .................................. ........................, ΑΦΜ: ............................

• ..................................................., ΑΦΜ: ............................

• ....................... .................... ...................., ΑΦΜ: ............................

• ............................ ............................., ΑΦΜ: ............................

• ............................................., ΑΦΜ: ............................

• ......................................................, ΑΦΜ: ............................

• ....................... .................... ...................., ΑΦΜ: ............................

• ....................... .................... ...................., ΑΦΜ: ............................

Επειδή, από τα ως άνω προσκομιζόμενα αποδεικνύεται ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος ότι οι ως άνω καταθέσεις αφορούν επιταγές πελατείας της εταιρείας « ».

Επειδή, από την έκθεση ελέγχου προκύπτουν τα κάτωθι:Επειδή, για τις ως άνω καταθέσεις ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι αφορούν καταθέσεις από πελάτες της εταιρείας « ».

Επειδή, για τις καταθέσεις με rec id 6053 και 6136, από την αιτιολογία συναλλαγής δεν προκύπτει ο ισχυρισμός του και απορρίπτεται ως αβάσιμος.

Επειδή, από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών που υπέβαλε η εταιρεία

«...........................» προκύπτει ότι οι κάτωθι είναι πελάτες της με συνολικές συναλλαγές μεγαλύτερες από τις κρινόμενες καταθέσεις:

• .............................. ............................., ΑΦΜ: ..........................

• ............................ ...................... ................, ΑΦΜ: ............................

• ........................................

Επειδή, ο ........................ ..................... δεν έχει δηλωθεί ως πελάτης της ως άνω εταιρείας ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος.

Επειδή, από τα ως άνω στοιχεία τεκμηριώνεται επαρκώς ότι συνολικές καταθέσεις ποσού 149.756,80€ τη χρήση 2013 και ποσού 62.589,54 τη χρήση 2014 δεν συνιστούν προσαύξηση περιουσίας καθώς είναι γνωστής προέλευσης, ήτοι προέρχονται από την εταιρεία «...........................», στην οποία εταιρεία τα κρινόμενα έτη ο προσφεύγων ήταν μέτοχος με ποσοστό συμμετοχής 3,90% και Πρόεδρος του Δ.Σ.

Επειδή, ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ. 1175/2017 στην οποία ορίζεται ότι «Στην περίπτωση που ο ελεγχόμενος συμμετέχει σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο (ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ), κοινωνία ή κοινοπραξία, και το ποσό που πιστώνεται σε λογαριασμό στον οποίο συμμετέχει το φυσικό πρόσωπο είναι ποσό που αποδεικνύεται ότι αφορά συναλλαγές ή εισόδημα ή περιουσία του νομικού προσώπου ή κοινωνίας ή κοινοπραξίας, δεν συνιστά προσαύξηση περιουσίας, καθώς είναι γνωστής προέλευσης», ο ισχυρισμός του γίνεται δεκτός.

Επειδή, τόσο στον έλεγχο όσο και με την υπό κρίση προσφυγή ο προσφεύγων επικαλείται ότι προέβαινε σε πρόσκαιρη ταμειακή διευκόλυνση χρονικού διαστήματος από λίγες ημέρες έως 1-2 μήνες, ώστε να πληρώνονται υποχρεώσεις της εταιρείας «...........................» προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, προκείμενου να λαμβάνει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Οι κρινόμενες καταθέσεις αφορούν επιστροφή χρημάτων της εταιρείας προς εκείνον.

Επειδή, προς επίρρωση του ισχυρισμού του, ο προσφεύγων προσκομίζει την 42/2014 Αίτηση περί Υπαγωγής στη Διαδικασία Εξυγίανσης κατ’ άρθρο 99 ΠτΚ και λήψης προληπτικών κατ’ άρθρο 103 ΠτΚ ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου ............................... της εταιρείας «...........................» από την οποία προκύπτει ότι στον πίνακα 4. Λοιποί Πιστωτές στο λογαριασμό 53-98-00213

« » εμφανίζεται πιστωτικό υπόλοιπο 11.899,92€.

Επειδή, επίσης, ο προσφεύγων προσκομίζει το από 22/11/2013 δελτίο κατάθεσης της από

το οποίο προκύπτει ότι ο προσφεύγων κατέθεσε το ποσό των 15.000,00€ σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας «...........................» καθώς και το από 19/06/2013 δελτίο κατάθεσης της από

το οποίο προκύπτει ότι ο προσφεύγων κατέθεσε το ποσό των 2.500,00€ σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας « ».

Επειδή, σε κάθε περίπτωση, η αιτία μεταφοράς των ως άνω ποσών από τους εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς σε προσωπικούς λογαριασμούς του προσφεύγοντος αποτελεί αντικείμενο ετέρου ελέγχου. Εάν το κρινόμενο ποσό συνιστά δάνειο (αν τούτο προκύπτει από τις σχετικές εγγραφές στα βιβλία ή από άλλα στοιχεία), ή ταμειακή διευκόλυνση, ή κέρδη που αναλογούν στον προσφεύγοντα από την συμμετοχή του στην εταιρεία, αποτελεί αντικείμενο ετέρου ελέγχου.


Επειδή, κατόπιν της εξέτασης όλων των ισχυρισμών του προσφεύγοντος, η διαφορά φορολογητέας ύλης με την παρούσα απόφαση διαμορφώνεται ως εξής:
Επειδή, κατόπιν της εξέτασης όλων των ισχυρισμών του προσφεύγοντος, η εισφορά αλληλεγγύης (άρθρο29 το υν.3986/2011) με την παρούσα απόφαση διαμορφώνεται ως εξής:Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

την μερική αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 15/01/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ..................

ενδικοφανούς προσφυγής του ............................ ........................... του ........................., ΑΦΜ:

............................. και συγκεκριμένα την μερική αποδοχή αυτής και την τροποποίηση των υπ’ αριθ.

........../2019 και .........../2019 Οριστικών Πράξεων Διορθωτικού Προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικονομικού και φορολογικού έτους 2014, αντίστοιχα, (εισοδήματα 01/01-31/12/2013 και 01/01- 31/12/2014), του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ.

Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση :

Οικονομικό έτος 2014 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01 – 31/12/2013)Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.

Ακριβές Αντίγραφο ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ


Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.


Λήψη της σχετικής απόφασης εδώ : Απόφαση ΔΕΔ 1178/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020


7 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page