Απόφαση ΔΕΔ 1087/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020


Απόφαση ΔΕΔ 1087/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020


Στην περίπτωση ανέγερσης κτίσματος από τον μισθωτή-ενοικιαστή σε οικόπεδο του εκμισθωτή-ιδιοκτήτη, το ακίνητο (κτίσμα και οικόπεδο) αναγράφεται στο Ε9 από τον εκμισθωτή-ιδιοκτήτη (μακροχρόνια μίσθωση) και υπόχρεος στην καταβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι ο εκμισθωτής. Ανεξάρτητα από τυχόν όρο ότι στο τέλος της μισθωτικής περιόδου το κτίσμα θα παραμείνει στην ιδιοκτησία του εκμισθωτή ή θα κατεδαφισθεί _1112 _3165797


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ