Απόφαση Α.Α.Δ.Ε.Α. 1206/2020 - ΦΕΚ 4173/Β/28-9-2020


Απόφαση Α.Α.Δ.Ε.Αριθμ. Α. 1206/2020

ΦΕΚ 4173/Β/28-9-2020

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (Α' 330) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων - απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ


Έχοντας υπόψη:


1.Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (Α'330) και ειδικότερα την εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 9 αυτού, όπως ισχύουν.


2.Τις διατάξεις του άρθρου 50 και του άρθρου 82 του ν. 4646/2019 «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» (Α' 201).