Απόφαση Αριθμ. 39162 ΕΞ 2020 ΦΕΚ Β' 1457/ 16-4-2020