top of page

Plan of Business

Financial

and Accounting Advisors

ΑΑΔΕ Ε2178/3-11-20 : Κοινοποίηση των άρθρων 10 και 15 του νόμου 4714/2020


Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2020

Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2178


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ Γ’, Δ’


Πληροφορίες : Ε. Μυλωνά - Α. Χρονά

Δ. Τσετσέκου

Τηλέφωνα: : 210-6987502-5

210-6987509

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ

e-mail :ddtheka@aade.gr

Ε 2178/2020


Θέμα: «Κοινοποίηση των άρθρων 10 και 15 του νόμου 4714/2020 (ΦΕΚ 148 Α’/31.07.2020) – Tροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 438/76 (ΦΕΚ 256/Α’) και οδηγίες εφαρμογής»


Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τα άρθρα 10 και 15 τον ν. 4714/2020, «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις», όπως ο νόμος αυτός δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με το αριθμ. 148, τεύχος Α΄ της 31.07.2020 και σας γνωρίζουμε κατά λόγο αρμοδιότητας τα ακόλουθα:


Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4714/2020 αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του ν. 438/1976 ως εξής:

1. Με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 438/1976 προβλέπεται ότι:

«Απαλλάσσονται από τον δασμό, τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον Φόρο Κατανάλωσης, κατά περίπτωση, είδη τα οποία προορίζονται για τον εφοδιασμό επαγγελματικών πλοίων, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την κίνηση, τη συντήρηση και την εκπλήρωση εν γένει των σκοπών για τους οποίους προορίζονται τα συγκεκριμένα πλοία, καθώς και την κάλυψη των αναγκών των επιβαινόντων σε αυτά».

Ειδικότερα, με την κοινοποιούμενη διάταξη ο γενικός όρος «λοιπές φορολογίες», ο οποίος προβλεπόταν στην προϊσχύουσα διάταξη της παραγράφου 3β του άρθρου 10 του ν. 438/76, αντικαθίσταται για την ασφάλεια δικαίου με τη ρητή αναφορά στην απαλλαγή από το δασμό, τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον Φόρο Κατανάλωσης, κατά περίπτωση, των ειδών που προορίζονται για τον εφοδιασμό επαγγελματικών πλοίων.


2. Με τις περιπτ. α) έως στ) της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 438/1976 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει προβλέπεται το σύνολο των ειδών για τα οποία χορηγούνται απαλλαγές από δασμό, Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και Φόρο Κατανάλωσης. Τα είδη αυτά έχουν ως ακολούθως:

«α) Τροφοεφόδια, έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 79 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265), βιομηχανοποιημένα καπνά που αναφέρονται στο άρθρο 94 του ν. 2960/2001, τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 53Α του ν. 2960/2001, καθώς και λοιπά είδη που καταναλώνονται επί του πλοίου.

β) Καύσιμα και λιπαντικά.

γ) Μέσα συνεννόησης και τηλεπικοινωνίας.

δ) Μηχανές, εξαρτήματα, ανταλλακτικά, εργαλεία και λοιπός εξοπλισμός για τις ανάγκες του πλοίου.

ε) Έπιπλα και σκεύη.

στ) Μέσα ψυχαγωγίας πληρώματος και επιβατών, εκτός των τυχερών παιγνίων».


Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανωτέρω ισχύουσα διάταξη του ανωτέρω νόμου:

i. Επιπλέον των τροφοεφοδίων, καυσίμων και λιπαντικών, για τα οποία ισχύει η δασμοφορολογική απαλλαγή ανά περίπτωση είδους, προβλέφθηκαν τα είδη που κρίνονται απαραίτητα για τον εξοπλισμό, εφοπλισμό και την κάλυψη των αναγκών του πλοίου εν γένει και των επιβαινόντων σε αυτό, με γνώμονα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας που σχετίζεται με τον κλάδο των εφοδιαστικών επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση της ναυτιλίας.

ii. Για τα είδη που προβλέπεται απαλλαγή από δασμό και τα οποία υπάγονται στα Ειδικά Καθεστώτα της Τελωνειακής Αποταμίευσης και της Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή σύμφωνα με το άρθρο 211 του Καν.(ΕΕ) 952/2013 και πρόκειται να παραδοθούν ως εφόδια, τηρούνται διατυπώσεις επανεξαγωγής.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη απαλλαγή αφορά αποκλειστικά στον δασμό τρίτης χώρας (erga omnes), συνεπώς οι λοιποί δασμοί (όπως προσωρινός ή οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ, αντισταθμιστικός δασμός, μέτρο διασφάλισης ή πρόσθετος δασμός) καταβάλλονται με θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, όταν τα εν λόγω εμπορεύματα προορίζονται να παραδοθούν ως εφόδιο σε πλοίο το οποίο δεν εξέρχεται του τελωνειακού εδάφους της ΕΕ.

iii. Επιπλέον των τροφοεφοδίων για τα οποία χορηγείται απαλλαγή από δασμό, ΕΦΚ και Φόρο Κατανάλωσης ανά περίπτωση είδους προστίθενται και τα λοιπά είδη που καταναλώνονται επί του πλοίου.

iv. Για την ασφάλεια δικαίου και την αποσαφήνιση της έννοιας του όρου των τροφοεφοδίων της περίπτωσης (α) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ανωτέρω νόμου, αναφέρονται ρητά μεταξύ των ειδών που καταναλώνονται επί του πλοίου και τα ακόλουθα είδη:

- τα έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 79 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265),

- τα βιομηχανοποιημένα καπνά που αναφέρονται στο άρθρο 94 του ν. 2960/2001 και

- τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 53Α του ν. 2960/2001.


3. Με τις περιπτ. 1) έως 8) της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 438/1976 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει οι ανωτέρω αναφερόμενες δασμοφορολογικές απαλλαγές χορηγούνται στις ακόλουθες κατηγορίες επαγγελματικών πλοίων:

«(1) Στα υπό ελληνική ή ξένη σημαία πλοία καθαρής χωρητικότητας δέκα (10) τουλάχιστον κόρων, που εκτελούν πλόες εξωτερικού.

(2) Στα υπό ελληνική ή ξένη σημαία αλιευτικά πλοία υπερπόντιας αλιείας.

(3) Στα υπό ελληνική ή ξένη σημαία πλοία καθαρής χωρητικότητας δέκα (10) τουλάχιστον κόρων που εκτελούν μικτούς πλόες. Η απαλλαγή για τα είδη της περ. α) χορηγείται μόνο για τους πλόες που εκτελούνται στο εξωτερικό.

(4) Στα υπό ελληνική ή ξένη σημαία πλοία καθαρής χωρητικότητας δέκα (10) τουλάχιστον κόρων που εκτελούν πλόες εσωτερικού, με εξαίρεση τα είδη της περ. α).

(5) Στα αναγνωρισμένα από τις διατάξεις ως επαγγελματικά τουριστικά πλοία ή πλοιάρια ανεξαρτήτου χωρητικότητας, με εξαίρεση τα είδη της περ. α).

(6) Στα υπό ελληνική ή ξένη σημαία πλοία, ανεξαρτήτως χωρητικότητας, που εκτελούν θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες ή εργασίες εκμετάλλευσης θαλάσσιου υπόγειου πλούτου, με εξαίρεση τα είδη της περ. α).

(7) Στα αλιευτικά και σπογγαλιευτικά σκάφη, ανεξαρτήτως χωρητικότητας, με εξαίρεση τα είδη της περ. α).

(8) Στα άλλα πλοία, πλωτά μέσα και εν γένει ναυπηγήματα υπό ελληνική ή ξένη σημαία, καθαρής χωρητικότητας πέντε (5) τουλάχιστον κόρων, για τις επί κέρδει εργασίες που πραγματοποιούν, εκτός λιμένα, με εξαίρεση τα είδη της περ. α).».

Με τις ανωτέρω κοινοποιούμενες διατάξεις, στις κατηγορίες δικαιούχων επαγγελματικών πλοίων προστίθεται η υπό στοιχείο 2 νέα κατηγορία των αλιευτικών πλοίων υπερπόντιας αλιείας υπό ελληνική ή ξένη σημαία, στην οποία χορηγείται απαλλαγή από τις προαναφερόμενες δασμοφορολογικές απαλλαγές κατά περίπτωση είδους.


Ειδικότερα, ως αλιευτικά πλοία υπερπόντιας αλιείας νοούνται τα αλιευτικά πλοία υπό ελληνική ή ξένη σημαία στα οποία έχει εκδοθεί Άδεια από την αρμόδια ελληνική ή αλλοδαπή αδειοδοτούσα αρχή για την έγκριση υπερπόντιας αλίευσης.


Εξυπακούεται ότι η απαλλαγή από τον δασμό, τον ΕΦΚ και το Φόρο Κατανάλωσης των ειδών της περίπτωσης α) της παραγράφου 3 της κοινοποιούμενης διάταξης, η οποία χορηγείται στις κατηγορίες των επαγγελματικών πλοίων όταν αυτά εκτελούν πλόες εξωτερικού, δεν θα πρέπει να συγχέεται με τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις χορήγησης απαλλαγής λοιπών φορολογιών με βάση τις σχετικές διατάξεις.


Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν. 438/1976 (ΦΕΚ 256/Α’), η οποία προέβλεπε εθνικά τη χρήση του καθεστώτος ειδικού προορισμού, καταργείται, δεδομένου ότι το καθεστώς αυτό διέπεται από το ενωσιακό δίκαιο και συνεπώς παρέλκει η σχετική εθνική ρύθμιση.


Με νεώτερη εγκύκλιο θα παρασχεθούν περαιτέρω οδηγίες για την εκκαθάριση των ειδικών καθεστώτων στην περίπτωση που μη ενωσιακά εμπορεύματα προορίζονται για παράδοση ως εφόδια σε πλοία.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ


Λήψη της σχετικής απόφασης εδώ: ΑΑΔΕ Ε2178/3-11-20 : Κοινοποίηση των άρθρων 10 και 15 του νόμου 4714/2020 (ΦΕΚ 148 Α'/31.07.2020) Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 438/76 (ΦΕΚ 256/Α') και οδηγίες εφαρμογής


2 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων
bottom of page