Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Euro
  • Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για την εκτέλεση της μισθοδοσίας

  • Κοστολόγηση υπαλλήλων ανά κέντρο κόστους

  • Έκδοση λογιστικού άρθρου για εγγραφή στα λογιστικά βιβλία

  • Σύνταξη αποδείξεων μισθοδοσίας και αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανά υπάλληλο με απολαβές και κρατήσεις

  • Δημιουργία για αποστολή σε συνεργαζόμενη Τράπεζα για την κατάθεση λογαριασμών μισθοδοσίας της επιχείρησης στους εργαζομένους της

  • Αποστολή όλων των σχετικών καταστάσεων σε μορφή PDF

  • Προϋπολογισμός μισθοδοσίας

  • Υπολογισμός της πρόβλεψης για αποζημιώσεις υπαλλήλων και στελεχών ανάλογα με τις επιχειρηματικές ανάγκες

  • HR Planning