Υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες

Η Plan of Business προσφέρει ευρεία γκάμα Λογιστικών υπηρεσιών, προσαρμοσμένων στην ανάγκη κάθε πελάτη, είτε ανήκει στην κατηγορία Μικρής – Μεσαίας και Μεγάλης επιχείρησης.


Η εμπειρία μας, και η γνώση της Λογιστικής, μας δίνει την ικανότητα να παρέχουμε υψηλού επιπέδου Λογιστικές Υπηρεσίες.


Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Plan of Business προσφέρει τις εξής υπηρεσίες:


•  Ενημέρωση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων
•  Παρακολούθηση και επεξεργασία ημερήσιων - εβδομαδιαίων και μηνιαίων ταμειακών ροών
•  Σύνταξη έκθεσης (& ανάλογα με το αντικείμενο της εταιρείας) Profit and Loss
•  Οργάνωση και εποπτεία λογιστηρίων και αξιολόγηση των υφιστάμενων λογιστικών συστημάτων.
•  Οργάνωση αποθήκης
•  Εφαρμογή συστημάτων εσωτερικού ελέγχου
•  Εφαρμογή συστημάτων κοστολόγησης
•  Σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων στο τέλος του οικονομικού έτους
•  Εργασίες τέλους χρήσης, δημοσίευσης Οικονομικών καταστάσεων

Φορολογικές Υπηρεσίες

H πανδημία επέφερε φορολογικές συνθήκες που αλλάζουν διαρκώς. Κάθε επιχείρηση καλείται να λάβει αποφάσεις σε φορολογικά θέματα τα οποία είναι ελέγξιμα κάθε στιγμή.


Γνωρίζοντας την πολυπλοκότητα των διατάξεων, η Plan of Business συμμορφώνεται με τους φορολογικούς κανόνες που πρέπει να εφαρμοστούν σε κάθε επιχείρηση ανάλογα με το αντικείμενο της, τον κλάδο και το μέγεθος της.


Σύμφωνα με τα παραπάνω η Plan of Business προσφέρει τις εξής υπηρεσίες :


•  Φορολογικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων
•  Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών
•  Υπηρεσίες φορολογικού σχεδιασμού
•  Φορολογία ακινήτων
•  Υποστήριξη κατά τη διάρκεια των φορολογικών ελέγχων

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Plan of Business έχουν σχεδιαστεί ώστε να συμμορφώνονται με την εργατική νομοθεσία και να λειτουργούν ομαλά με τις ανάγκες της επιχείρησης ή του οικονομικού τμήματος εταιρείας.  

 

Η Plan of Business τηρεί τη μισθοδοσία σε ένα ευέλικτο πρόγραμμα το οποίο δίνει κάθε λεπτομερή αναφορά στη Διοίκηση ή στον επιχειρηματία, σχετικά με τις υποχρεώσεις και τη μισθολογική πορεία.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Plan of Business προσφέρει τις εξής υπηρεσίες :


• Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

1. Υπολογισμός μισθοδοσίας και επεξεργασία όλων των στοιχείων

2. Ανάλυση κόστους μισθοδοσίας

3. Εκτύπωση όλων των αναγκαίων μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων και των ατομικών αποδείξεων αποδοχών των εργαζομένων σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή

4. Δημιουργία των λογιστικών άρθρων για την ορθή ενημέρωση των βιβλίων της επιχείρησης

5. Δημιουργία των αρχείων τραπεζών για την κατάθεση των μισθών στους εργαζομένους

6. Υποβολή όλων των εντύπων στην Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία

7. Διαδικασία και υποβολή όλων των εντύπων προσλήψεων - απολύσεων - αποχωρήσεων και αλλαγών στον ΟΑΕΔ

8. Συμμόρφωση με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

9. Έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών με αναφορά και εταιρικών παροχών

10. Σύνταξη και υποβολή ΑΠΔ

11. Σύνταξη όλων των καταστάσεων εισφορών λοιπών ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης

12. Μηνιαίες πληρωμές εισφορών

13. Εργασίες στο e-EFKA


• Μισθολογικός Έλεγχος

1. Οργάνωση του τμήματος μισθοδοσίας

2. Υπολογισμό ασφαλιστικών κρατήσεων και Φ.Μ.Υ.

3. Ατομικές συμβάσεις εργασίας σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία όπως ισχύει σύμφωνα με αλλαγές

4. Συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα όρια μισθών και ημερομισθίων και με λοιπές υποχρεώσεις των Σ.Σ.Ε

5. Τήρηση των διατάξεων σχετικά με επιδόματα, προσαυξήσεις, ωράρια και τις υπερωρίες σύμφωνα με τη νέα Εργατική Νομοθεσία.


• Διοικητική Υποστήριξη τμημάτων HR

1. Κατάρτιση προϋπολογιστικού κόστους μισθοδοσίας

2. HR Planning

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Το σημερινό επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς και εξελίσσεται. Διαμορφώνεται ένα πλαίσιο με αυστηρούς κανόνες, εντός του οποίου οι επιχειρήσεις οφείλουν να λαμβάνουν τις σωστές στρατηγικές αποφάσεις ώστε να κινηθούν ομαλά και να επιτύχουν μια αναπτυξιακή και κερδοφόρα πορεία.

Η Plan of Business αντιλαμβανόμενοι τις εξελίξεις έχει εισάγει υπηρεσίες ώστε κάθε πελάτης μας να μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση που οι συνθήκες δημιουργούν.

Η καινοτομία στην ανάπτυξη τεχνολογιών έφερε την Plan of Business σήμερα να είναι αντιπρόσωπος εξελιγμένων χρηματοοικονομικών (Business Intelligent) και εμπορολογιστικών εφαρμογών, που προσφέρουν στον επιχειρηματία ή στη Διοίκηση κάθε λεπτομέρεια που εξάγεται από τα λογιστικά δεδομένα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Plan of Business προσφέρει τις εξής υπηρεσίες :

•  Επίβλεψη της πορείας του σχεδίου οικονομικής διαχείρισης και ενημέρωσή του εφόσον απαιτείται, για την εξασφάλιση της κερδοφορίας

•  Παροχή στρατηγικών συμβουλών (διαχείριση ταμειακών διαθεσίμων – επενδύσεις – κατανόηση και πρόληψη επιχειρηματικού κινδύνου)

•  Καθοδήγηση σε ασφαλείς οικονομικές επιλογές για την επιχείρηση

•  Υποβολή και διαχείριση επενδυτικών - επιδοτούμενων προγραμμάτων

•  Ανάλυση και βελτίωση λειτουργικού και Διοικητικού μοντέλου

Χρηματοοικονομική Αναδιάρθρωση

•  Λειτουργική Αναδιάρθρωση

Επίτευξη κέρδους και περιορισμός των ζημιών μέσω της αναδιάρθρωσης όλων των τμημάτων λειτουργίας και δημιουργία νέων επιχειρηματικών προτάσεων.


•  Επιχειρηματική Στρατηγική

Υποστήριξη της επιχείρησης στη βελτίωση της ανταγωνιστικής της θέσης, μέσω δημιουργίας νέων και καινοτόμων ιδεών που δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς και στη διατήρηση της κερδοφορίας της. Στρατηγική μάρκετινγκ και εντοπισμός ευκαιριών ανάπτυξης.


•  Μείωση Κόστους

Προσδιορισμός των κύριων περιοχών κόστους και των παραγόντων που το διαμορφώνουν, βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών και τη μείωση του λειτουργικού κόστους, με βασικό σκοπό τη βελτίωση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης. Δημιουργία πλάνου προτεινόμενων ενεργειών.


•  Βελτιστοποίηση αποδόσεων στη Διαχείριση Διαθεσίμων

Εφαρμογή μεθόδων αξιοποίησης των διαθεσίμων με σκοπό τη διασφάλιση της μέγιστης απόδοσης και βελτίωση τις σχέσεις με τους συναλλασσόμενους.


•  Χρηματοοικονομική Στρατηγική

Μεγιστοποίηση της απόδοσης των πόρων της επιχείρησης και της λειτουργίας της Οικονομικής Διεύθυνσης για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. Ανάλυση απόκλισης μεταξύ υφιστάμενης και μελλοντικής απόδοσης (Gap Analysis). Σχεδιασμός πλάνου δράσης για την επίτευξη της επιθυμητής απόδοσης και υποστήριξη στην υλοποίηση της χρηματοοικονομικής στρατηγικής.


•  Προϋπολογισμός και Χρηματοοικονομικά Μοντέλα

Βελτίωση της διαδικασίας κατάρτισης προϋπολογισμού και η εναρμόνιση του στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδίου των επιχειρήσεων με τον τακτικό και λειτουργικό τους σχεδιασμό. Σχεδιασμός, υλοποίηση και παράδοση κατάλληλου χρηματοοικονομικού μοντέλου, το οποίο θα υποστηρίζει προϋπολογιστική και απολογιστική παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών μεγεθών τους και διενέργεια εναλλακτικών σεναρίων.


•  Βελτίωση Οικονομικής Πληροφόρησης

Μείωση του χρόνου προετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων, και παροχή έγκυρων και έγκαιρων οικονομικών πληροφοριών προς όλους τους ενδιαφερόμενους. Προτάσεις για αναδιοργάνωση διαδικασιών, βελτιστοποίηση συστημάτων, οργανωτικές βελτιώσεις και τεχνολογική υποστήριξη. Σχεδιασμός αποτελεσματικού συστήματος αναφορών (reporting).


•  Ταμειακή Στρατηγική

Επισκόπηση του κύκλου του κεφαλαίου κίνησης για τον εντοπισμό των δυνατοτήτων βελτίωσης. Δημιουργία διαδικασιών για ρεαλιστικές προβλέψεις και εφικτές ταμειακές ροές.


•  Σχεδιασμός και Υλοποίηση Δράσεων Εξυγίανσης

Ανάπτυξη λειτουργικών σχεδίων για την επίτευξη αποτελεσμάτων σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό.


•  Χρηματοοικονομική Αναδιάρθρωση

Διαχείριση ρευστότητας και κεφαλαίου κίνησης. Επαφές με τους δανειστές και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους. Επαναδιαπραγμάτευση δανείων και αναχρηματοδότηση. Σχεδιασμός εναλλακτικών σχεδίων.

Σχετικά Άρθρα