Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικής Αναδιάρθρωσης

Two Men in Office
  • Λειτουργική Αναδιάρθρωση 

Επίτευξη κέρδους και περιορισμός των ζημιών μέσω της αναδιάρθρωσης όλων των τμημάτων λειτουργίας  και δημιουργία νέων επιχειρηματικών προτάσεων.

  • Επιχειρηματική Στρατηγική

Υποστήριξη της επιχείρησης στη βελτίωση της ανταγωνιστικής της θέσης, μέσω δημιουργίας νέων και καινοτόμων ιδεών που δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς και στη διατήρηση της κερδοφορίας της. Στρατηγική μάρκετινγκ και εντοπισμός ευκαιριών ανάπτυξης.

  • Μείωση Κόστους 

Προσδιορισμός των κύριων περιοχών κόστους και των παραγόντων που το διαμορφώνουν, βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών και τη μείωση του λειτουργικού κόστους, με βασικό σκοπό τη βελτίωση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης. Δημιουργία πλάνου προτεινόμενων ενεργειών.

  • Βελτιστοποίηση αποδόσεων στη Διαχείριση Διαθεσίμων 

Εφαρμογή μεθόδων αξιοποίησης των διαθεσίμων με σκοπό τη διασφάλιση της μέγιστης απόδοσης και βελτίωση τις σχέσεις με τους συναλλασσόμενους.

  • Χρηματοοικονομική Στρατηγική

Μεγιστοποίηση της απόδοσης των πόρων της επιχείρησης και της λειτουργίας της Οικονομικής Διεύθυνσης για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. Ανάλυση απόκλισης μεταξύ υφιστάμενης και μελλοντικής απόδοσης (Gap Analysis). Σχεδιασμός πλάνου δράσης για την επίτευξη της επιθυμητής απόδοσης και υποστήριξη στην υλοποίηση της χρηματοοικονομικής στρατηγικής.

  • Προϋπολογισμός και Χρηματοοικονομικά Μοντέλα

Βελτίωση της διαδικασίας κατάρτισης προϋπολογισμού και η εναρμόνιση του στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδίου των επιχειρήσεων με τον τακτικό και λειτουργικό τους σχεδιασμό. Σχεδιασμός, υλοποίηση και παράδοση κατάλληλου χρηματοοικονομικού μοντέλου, το οποίο θα υποστηρίζει προϋπολογιστική και απολογιστική παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών μεγεθών τους και διενέργεια εναλλακτικών σεναρίων.

  • Βελτίωση Οικονομικής Πληροφόρησης

Μείωση του χρόνου προετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων, και παροχή έγκυρων και έγκαιρων οικονομικών πληροφοριών προς όλους τους ενδιαφερόμενους. Προτάσεις για αναδιοργάνωση διαδικασιών, βελτιστοποίηση συστημάτων, οργανωτικές βελτιώσεις και τεχνολογική υποστήριξη. Σχεδιασμός αποτελεσματικού συστήματος αναφορών (reporting).

  • Ταμειακή Στρατηγική 

Επισκόπηση του κύκλου του κεφαλαίου κίνησης για τον εντοπισμό των δυνατοτήτων βελτίωσης. Δημιουργία διαδικασιών για ρεαλιστικές προβλέψεις και εφικτές ταμειακές ροές.

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Δράσεων Εξυγίανσης 

Ανάπτυξη λειτουργικών σχεδίων για την επίτευξη αποτελεσμάτων σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό.

  • Χρηματοοικονομική Αναδιάρθρωση

Διαχείριση ρευστότητας και κεφαλαίου κίνησης. Επαφές με τους δανειστές και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους. Επαναδιαπραγμάτευση δανείων και αναχρηματοδότηση. Σχεδιασμός εναλλακτικών σχεδίων.