Οι Υπηρεσίες μας

Η επιχειρηματική μας αποστολή
Κάθε φυσικό πρόσωπο και εταιρεία έχει διαφορετικές λογιστικές ανάγκες και είμαστε εδώ για κάθε οικονομική ανάγκη. Η Plan Of Business παρέχει ένα πλήρες πακέτο custom made Υπηρεσιών προσαρμοσμένων στη νομική μορφή, το είδος και τις ανάγκες της επιχείρησής σας.
 
Calculator

Λογιστική

Η λογιστική ορίζεται ως η "γλώσσα της επιχείρησης" επειδή είναι το βασικό εργαλείο για την καταγραφή, την αναφορά και την αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών γεγονότων και συναλλαγών που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις.


Η κατανόηση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που περιέχονται στα λογιστικά έγγραφα είναι απαραίτητη καθώς παρουσιάζει μια ακριβή εικόνα της επιχείρησης, δηλαδή την πραγματική οικονομική ευημερία της.  Έτσι, οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν χρήσιμες οικονομικές και στρατηγικές αποφάσεις.


Η ολοκληρωμένη παροχή των υπηρεσιών μας στοχεύει στην ανοδική πορεία των επιχειρήσεων σε ένα αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπως διαμορφώνεται από τη 4η Βιομηχανική Επανάσταση, χρησιμοποιώντας τις προαναφερθείσες πληροφορίες.

 • Ενημέρωση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων

 • Παρακολούθηση και επεξεργασία ημερήσιων - εβδομαδιαίων και μηνιαίων ταμειακών ροών 

 • Σύνταξη έκθεσης (& ανάλογα με το αντικείμενο της εταιρείας) Profit and Loss

 • Μηνιαία κοινοποίηση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (πληρωμές, φορολογικές υποχρεώσεις)

 • Οργάνωση και εποπτεία λογιστηρίων και αξιολόγηση των υφιστάμενων λογιστικών συστημάτων.

 • Σχεδιασμός, εφαρμογή και ανάπτυξη Εκθέσεων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

 • Οργάνωση αποθήκης

 • Εφαρμογή συστημάτων εσωτερικού ελέγχου

 • Εφαρμογή συστημάτων κοστολόγησης

 • Δυνατότητα αναδιοργάνωσης του οικονομικού τμήματος με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής

 • Σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων στο τέλος του οικονομικού έτους

 • Εκτέλεση όλων των συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί,  Νομαρχίες και Επιμελητήρια)

 • Σύνταξη πρακτικών 

 • Εργασίες τέλους χρήσης, δημοσίευσης Οικονομικών καταστάσεων

 
Stocks

Διοικητική και Οικονομική Συμβουλευτική

Το Business and Finance Consulting λειτουργεί με επίκεντρο την επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων, την παροχή οικονομικής και διαχειριστικής βοήθειας, τη διαβούλευση και την επιχειρηματική καθοδήγηση.


​Ο στόχος μας είναι να συμβάλουμε στην αποτελεσματικότητα της επίτευξης των επιχειρηματικών στόχων σας. Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, οι συνθήκες απαιτούν άμεση δράση στη λήψη αποφάσεων που θα καθορίσει την πορεία της επιχείρησης. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις καλούνται να επιδείξουν την κατάλληλη μέθοδο εφαρμογής αυτών των αποφάσεων διαμορφώνοντας τη στρατηγική τους.


​Η  Plan of Business έχει την εμπειρία και την ικανότητα να παρέχει τις απαραίτητες λύσεις στις επιχειρήσεις, αντιλαμβανόμενη τις πραγματικές ανάγκες και προτείνοντας τις κατάλληλες υπηρεσίες και καθ 'όλη τη διάρκεια της υλοποίησης.

 

Παράλληλα, παρακολουθούμε την αποτελεσματική εφαρμογή τους και συμβάλλουμε στην αναδιοργάνωση της επιχείρησης σας, προτείνοντας την κατάλληλη λύση για ανάπτυξη παρέχοντας άμεση ενημέρωση για κάθε επιχειρηματική και οικονομική εξέλιξη, με βάση τη γνώση ότι οι σύγχρονες ανάγκες απαιτούν σύγχρονες λύσεις.

 

 • Συμβουλευτική μηχανοργάνωσης σε συνεργασία με την EpsilonNetSingular Logic Α.Ε. & Netcom

 • Επίβλεψη της πορείας του σχεδίου οικονομικής διαχείρισης και ενημέρωσή του εφόσον απαιτείται, για την εξασφάλιση της κερδοφορίας

 • Παροχή στρατηγικών συμβουλών (διαχείριση ταμειακών διαθεσίμων - επενδύσεις)

 • Καθοδήγηση σε ασφαλείς οικονομικές επιλογές για την επιχείρηση

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων

 • Υποβολή και διαχείριση επενδυτικών - επιδοτούμενων προγραμμάτων

 • Χρηματοοικονομική ανάλυση οικονομικών καταστάσεων σε βάθος 5ετίας – 10ετίας με έκθεση συμπερασμάτων και παράλληλη συμβουλευτική καθοδήγησή

 
Men with Calculator

Φορολογικές Υπηρεσίες

 • Φορολογικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων

 • Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών

 • Υπηρεσίες φορολογικού σχεδιασμού

 • Φορολογία ακινήτων

 • Υποστήριξη κατά τη διάρκεια των φορολογικών ελέγχων

 
Euro

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

 • Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για την εκτέλεση της μισθοδοσίας

 • Κοστολόγηση υπαλλήλων ανά κέντρο κόστους

 • Έκδοση λογιστικού άρθρου για εγγραφή στα λογιστικά βιβλία

 • Σύνταξη αποδείξεων μισθοδοσίας και αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανά υπάλληλο με απολαβές και κρατήσεις

 • Δημιουργία για αποστολή σε συνεργαζόμενη Τράπεζα για την κατάθεση λογαριασμών μισθοδοσίας της επιχείρησης στους εργαζομένους της

 • Αποστολή όλων των σχετικών καταστάσεων σε μορφή PDF

 • Προϋπολογισμός μισθοδοσίας

 • Υπολογισμός της πρόβλεψης για αποζημιώσεις υπαλλήλων και στελεχών ανάλογα με τις επιχειρηματικές ανάγκες

 • HR Planning

 
Business Supplies Design

Ίδρυση νέων επιχειρήσεων

 • Α.Ε. & Α.Ε. Μονοπρόσωπες
 • Ι.Κ.Ε. & Ι.Κ.Ε. Μονοπρόσωπες
 • Ε.Π.Ε. & Ε.Π.Ε. Μονοπρόσωπες
 • Ατομικές επιχειρήσεις
 • Ο.Ε. & Ε.Ε.
 • Μ.Κ.Ο.
 • Αστικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί
 • Κοινοπραξίες
 • Κοινωνία κληρονόμων
 • ΚΟΙΝΣΕΠ
 • Start Ups
 
Chess Game

Υπηρεσίες Μάρκετινγκ & Στρατηγικής

Η στρατηγική μάρκετινγκ είναι το ολοκληρωμένο σχέδιο που διατυπώνεται ειδικά για την επίτευξη των στόχων μάρκετινγκ κάθε εταιρείας. Παρέχει ένα σχέδιο για την επίτευξη αυτών των στόχων. Είναι το δομικό στοιχείο ενός σχεδίου μάρκετινγκ. Έχει σχεδιαστεί μετά από λεπτομερή έρευνα και περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με την αγορά, τον τομέα και τη βάση πελατών, μεταξύ άλλων. Η ακριβής στρατηγική μάρκετινγκ εξηγεί προφανώς πώς μια εταιρεία επιτυγχάνει τους προκαθορισμένους στόχους της.


Η  Plan of Business παρείχε στους πελάτες του τους δύο βασικούς πυλώνες του αποτελεσματικού σχεδίου μάρκετινγκ και στρατηγικής:

 •  Σχέδιο μάρκετινγκ και στρατηγικής

 • Επιχειρηματικό σχέδιο

Το μοντέλο στρατηγικού σχεδίου που εφαρμόζουμε ακολουθεί τα ακόλουθα βήματα:

 

 • Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος

 • Ανάλυση SWOT

 • Διαμόρφωση οράματος - αποστολής

 • Στρατηγικοί στόχοι

 • Άξονες δράσης

 • Εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξης

 • Σύγχρονα σχέδια δράσης

 • Προετοιμασία σχεδίων δράσης

Η διαχείριση των κοινωνικών μέσων είναι η διαδικασία δημιουργίας, δημοσίευσης, προώθησης και διαχείρισης περιεχομένου σε λογαριασμούς κοινωνικών μέσων. Η διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης υπερβαίνει απλώς τη δημοσίευση ενημερώσεων στους λογαριασμούς και τα προφίλ κοινωνικών μέσων μιας εταιρείας. Περιλαμβάνει επίσης την αλληλεπίδραση με το κοινό και την αναζήτηση νέων ευκαιριών για την ενίσχυση της προσέγγισης και της προβολής.

Η Plan of Business παρέχει στους πελάτες της τις ακόλουθες υπηρεσίες διαχείρισης κοινωνικών μέσων:

•  Κάλυψη μέσων κοινωνικής δικτύωσης που περιλαμβάνει αναρτήσεις / events / stories σε Facebook, Instagram και LinkedIn.

•  Ενημερωτικό δελτίο που περιλαμβάνει σύνταξη και αποστολή ενημερωτικού δελτίου δύο φορές την εβδομάδα, εργάσιμες ημέρες και ώρες, ευχετήριες κάρτες και ειδικές προσφορές σε συνεννόηση με τον πελάτη.

Στην Plan of Business, πιστεύουμε ότι οι εταιρείες αποτελούνται από ανθρώπους και τις ικανότητές τους. Οι εταιρείες είναι τόσο επιτυχημένες όσο οι άνθρωποι σε αυτές και το πώς διαχειρίζονται τις διαδικασίες κάθε μέρα. Η διαδικασία πρόσληψης και επιλογής είναι ο τρόπος με τον οποίο οι εταιρείες εντοπίζουν και ενσωματώνουν τα καλύτερα στελέχη για να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών τους.

Με την ενσωμάτωση των καλύτερων υπαλλήλων, κάθε εταιρεία θα είναι καλύτερα προετοιμασμένη για να επιτύχει στον τομέα της.  Η διαδικασία πρόσληψης και επιλογής πρέπει να πραγματοποιηθεί επίσημα και με στρατηγικό σχέδιο που την υποστηρίζει. Η Plan of Business παρέχει στους πελάτες της τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 

 • σύνταξη της αγγελίας

 • συλλογή βιογραφικών

 • συνεντεύξεις επιλογής προσωπικού και

 • διαμόρφωση λίστας επιλογών για τους πελάτες μας

 
Lecture

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Γιατί η In House εκπαίδευση μπορεί να ενισχύσει τη λειτουργικότητα της εταιρείας σας;


Η Plan of Business και οι συνεργάτες μας εργάζονται για τη διαχείριση των θεμάτων και των εκπαιδευτικών αναγκών της εταιρείας σας.


Η γκάμα των σεμιναρίων μας επικεντρώνεται στις απαιτήσεις εκπαίδευσης της εταιρείας σας και είναι σύμφωνη με τη διαχειριστική σας φιλοσοφία.

 

 • Οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν πλήρη κατανόηση σχετικά με το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και τις απαραίτητες δεξιότητες. Αυτές οι δεξιότητες εφαρμόζονται στην καθημερινή τους εργασία, αξιοποιώντας πλήρως τις γνώσεις που αποκτήθηκαν από τα σεμινάρια μας.

 • Η ευελιξία στο χρόνο και τον τόπο της απόδοσης των σεμιναρίων είναι διαθέσιμη για να είναι σύμφωνη με το πρόγραμμα της εταιρείας σας.

 • Ο αριθμός και το διοικητικό επίπεδο των συμμετεχόντων είναι ανοιχτό προς επιλογή.

Η Plan of Business σας παρέχει προκαταρκτικό σχεδιασμό από τα εξειδικευμένα στελέχη μας και διαμορφώνει εξατομικευμένα, ειδικά προσαρμοσμένα σεμινάρια κατάρτισης.


Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια από την Plan of Business είναι οι πιο εξελιγμένες εκπαιδευτικές λύσεις οι οποίες μπορούν να εξελίσσουν το πιο πολύτιμο περιουσιακό σας στοιχείο, το προσωπικό σας.

Two Men in Office

Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικής Αναδιάρθρωσης

 • Λειτουργική Αναδιάρθρωση 

Επίτευξη κέρδους και περιορισμός των ζημιών μέσω της αναδιάρθρωσης όλων των τμημάτων λειτουργίας  και δημιουργία νέων επιχειρηματικών προτάσεων.

 • Επιχειρηματική Στρατηγική

Υποστήριξη της επιχείρησης στη βελτίωση της ανταγωνιστικής της θέσης, μέσω δημιουργίας νέων και καινοτόμων ιδεών που δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς και στη διατήρηση της κερδοφορίας της. Στρατηγική μάρκετινγκ και εντοπισμός ευκαιριών ανάπτυξης.

 • Μείωση Κόστους 

Προσδιορισμός των κύριων περιοχών κόστους και των παραγόντων που το διαμορφώνουν, βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών και τη μείωση του λειτουργικού κόστους, με βασικό σκοπό τη βελτίωση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης. Δημιουργία πλάνου προτεινόμενων ενεργειών.

 • Βελτιστοποίηση αποδόσεων στη Διαχείριση Διαθεσίμων 

Εφαρμογή μεθόδων αξιοποίησης των διαθεσίμων με σκοπό τη διασφάλιση της μέγιστης απόδοσης και βελτίωση τις σχέσεις με τους συναλλασσόμενους.

 • Χρηματοοικονομική Στρατηγική

Μεγιστοποίηση της απόδοσης των πόρων της επιχείρησης και της λειτουργίας της Οικονομικής Διεύθυνσης για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. Ανάλυση απόκλισης μεταξύ υφιστάμενης και μελλοντικής απόδοσης (Gap Analysis). Σχεδιασμός πλάνου δράσης για την επίτευξη της επιθυμητής απόδοσης και υποστήριξη στην υλοποίηση της χρηματοοικονομικής στρατηγικής.

 • Προϋπολογισμός και Χρηματοοικονομικά Μοντέλα

Βελτίωση της διαδικασίας κατάρτισης προϋπολογισμού και η εναρμόνιση του στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδίου των επιχειρήσεων με τον τακτικό και λειτουργικό τους σχεδιασμό. Σχεδιασμός, υλοποίηση και παράδοση κατάλληλου χρηματοοικονομικού μοντέλου, το οποίο θα υποστηρίζει προϋπολογιστική και απολογιστική παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών μεγεθών τους και διενέργεια εναλλακτικών σεναρίων.

 • Βελτίωση Οικονομικής Πληροφόρησης

Μείωση του χρόνου προετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων, και παροχή έγκυρων και έγκαιρων οικονομικών πληροφοριών προς όλους τους ενδιαφερόμενους. Προτάσεις για αναδιοργάνωση διαδικασιών, βελτιστοποίηση συστημάτων, οργανωτικές βελτιώσεις και τεχνολογική υποστήριξη. Σχεδιασμός αποτελεσματικού συστήματος αναφορών (reporting).

 • Ταμειακή Στρατηγική 

Επισκόπηση του κύκλου του κεφαλαίου κίνησης για τον εντοπισμό των δυνατοτήτων βελτίωσης. Δημιουργία διαδικασιών για ρεαλιστικές προβλέψεις και εφικτές ταμειακές ροές.

 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Δράσεων Εξυγίανσης 

Ανάπτυξη λειτουργικών σχεδίων για την επίτευξη αποτελεσμάτων σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό.

 • Χρηματοοικονομική Αναδιάρθρωση

Διαχείριση ρευστότητας και κεφαλαίου κίνησης. Επαφές με τους δανειστές και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους. Επαναδιαπραγμάτευση δανείων και αναχρηματοδότηση. Σχεδιασμός εναλλακτικών σχεδίων.
 

 
 
Graphs

Τα έργα μας

 • Cash Flow

Δημιουργία ημερήσιας κατάστασης ταμειακών ροών για την Αλεξόπουλος Δημήτριος ΑΤΕΚΕ

 • Ανάλυση ισολογισμού

 Ανάλυση ισολογισμού για την εταιρεία Health Ecology Ltd.

 • Προϋπολογισμός και κόστος κατασκευής

 Δημιουργία ειδικού προγράμματος σε μορφή Excel για τον υπολογισμό του     προϋπολογισμού & λογιστικού κόστους κατασκευής για την κατασκευαστική   εταιρεία Βογιατζάκης Ιωάννης

 • Οικονομοτεχνική μελέτη

Προετοιμασία οικονομοτεχνικής μελέτης (εργοστάσιο βιομάζας)  για πελάτη της εταιρείας Tips Online Ltd

 • Συγκριτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Δημιουργία Συγκριτικής Κατάστασης Αποτελεσμάτων για την Αλεξόπουλος      Δημήτριος ΑΤΕΚΕ

 • Ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων

Έρευνα για ανάλυση οικονομικών καταστάσεων με χρήση δεικτών για την      εταιρεία EXECUTIVE OPTIONS 

 • Οικονομική ανάλυση

Ανάλυση ισολογισμού για την εταιρεία Altronic Ltd